دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامماریا
نام خانوادگیکارخیران
کد ملی1275696899
نام پدرمحمد
شماره صندلی201

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسایه
نام خانوادگیضیائی
کد ملی1275661513
نام پدرفرزاد ضیائی
شماره صندلی202

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین
نام خانوادگینیلفروش زاده
کد ملی1275616658
نام پدرمحسن
شماره صندلی203

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملینا
نام خانوادگیاکرمی
کد ملی0026312824
نام پدرمحمدمهدی
شماره صندلی204

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگیرحیمی
کد ملی1275600761
نام پدرفرهاد
شماره صندلی205

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممدیا
نام خانوادگیفروغی ابری
کد ملی1275724582
نام پدرسعیدرضا
شماره صندلی206

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدرین
نام خانوادگیجعفرپیشه
کد ملی1275599291
نام پدرحسین
شماره صندلی207

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرومینا
نام خانوادگیکیوان فر
کد ملی1275513182
نام پدرجمال
شماره صندلی208

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدرسا
نام خانوادگینایب الصدریان
کد ملی0152159304
نام پدرناصر
شماره صندلی209

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمین
نام خانوادگیآرین منش
کد ملی1275725554
نام پدررضا
شماره صندلی210

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسها
نام خانوادگیطالبیان
کد ملی1275633498
نام پدرحامد
شماره صندلی211

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامارنیکا
نام خانوادگیکدخدائی
کد ملی1275552447
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی212

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآینوش
نام خانوادگیمهرنژاد
کد ملی1275586422
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی213

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیکاغذگران
کد ملی1275646077
نام پدرجواد
شماره صندلی214

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامماندانا
نام خانوادگیابراهیمی سه پله
کد ملی1275665993
نام پدررضا
شماره صندلی215

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآناهیتا
نام خانوادگیابراهیمی سه پله
کد ملی1275666000
نام پدررضا
شماره صندلی216

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنگین
نام خانوادگی علیزاده
کد ملی1920648186
نام پدربیژن
شماره صندلی217

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپارمیس
نام خانوادگیتقی پور صیرفی
کد ملی1275650449
نام پدرشهرام
شماره صندلی218

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه زهرا
نام خانوادگیعلیدادی
کد ملی1275613365
نام پدرمهدی
شماره صندلی219

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیمیا
نام خانوادگیقدوسی
کد ملی1275690661
نام پدرحمید
شماره صندلی220

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسحر
نام خانوادگیزادهوش
کد ملی1275734898
نام پدرامیر
شماره صندلی221

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگینیک نفس
کد ملی1275607055
نام پدرمهدی
شماره صندلی222

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترنم
نام خانوادگیفدایی فرد
کد ملی1275513476
نام پدرفرید
شماره صندلی223

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده مهدیس
نام خانوادگیسجادی
کد ملی1275747639
نام پدرسید محسن
شماره صندلی224

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرومینا
نام خانوادگیرحمتی
کد ملی1275693148
نام پدرمجید
شماره صندلی225

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآناهیتا
نام خانوادگیرسولی جزی
کد ملی1275482708
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی226

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالا سادات
نام خانوادگیهوایی
کد ملی1276411588
نام پدرسید مهدی
شماره صندلی227

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناماسنا
نام خانوادگیاکبری
کد ملی1275712703
نام پدررضا
شماره صندلی228

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسوره
نام خانوادگیصادقی نیسیانی
کد ملی1275512967
نام پدرمحمد
شماره صندلی229

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممبینا
نام خانوادگیمرتجی
کد ملی1275696902
نام پدرمهرداد
شماره صندلی230

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیپارسامهر
کد ملی1275553745
نام پدراحسان
شماره صندلی231

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگیعرفانی نجف آبدی
کد ملی1091339543
نام پدرغلامحسین
شماره صندلی232

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگیعرفانی نجف آبدی
کد ملی1080907191
نام پدرغلامحسین
شماره صندلی233

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامصبا
نام خانوادگیحسین پور
کد ملی1273631919
نام پدرمهران
شماره صندلی234

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیاسداللهی
کد ملی1275715761
نام پدررضا
شماره صندلی235

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیایش
نام خانوادگیامانی تهرانی
کد ملی1275609007
نام پدرحسین
شماره صندلی236

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروشا
نام خانوادگیشعبانپور
کد ملی1275509614
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی237

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیجباری
کد ملی5419714914
نام پدرمحمد
شماره صندلی238

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآناهیتا
نام خانوادگیعسکری
کد ملی1275482473
نام پدرسعید
شماره صندلی239

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآریانا
نام خانوادگیپورجمشیدی
کد ملی1275621181
نام پدرریاض
شماره صندلی240

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکوثر
نام خانوادگیابراهیمی
کد ملی1275495141
نام پدررسول
شماره صندلی241

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیا
نام خانوادگییزدانی
کد ملی1275513077
نام پدرمحمد رضا
شماره صندلی242

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامگلسا
نام خانوادگیابکاء خواجویی
کد ملی1275743382
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی243

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنجمه
نام خانوادگیعندلیب
کد ملی1275527465
نام پدرعلی
شماره صندلی244

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکاسادات
نام خانوادگیمرتضوی نجف آبادی
کد ملی1275511155
نام پدرسید رامین
شماره صندلی245

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگیعرفانی نجف آبادی
کد ملی1090907191
نام پدرغلامحسین
شماره صندلی246

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترنم السادات
نام خانوادگیامیران
کد ملی1275734812
نام پدرسید علیرضا
شماره صندلی247

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیصادقی
کد ملی1275586058
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی248

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآدرینا
نام خانوادگیشیروانی
کد ملی1275613500
نام پدراردشیر
شماره صندلی249

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپانیذ
نام خانوادگیمردیها
کد ملی1275605559
نام پدرمهرزاد
شماره صندلی250

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیحکیمی
کد ملی1080896971
نام پدرعلی
شماره صندلی251

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیناز
نام خانوادگیگل کار
کد ملی1275472842
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی252

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناماترینا
نام خانوادگینوروزی اصفهانی
کد ملی1275762859
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی253

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامصدف
نام خانوادگیدانشمند
کد ملی5410370538
نام پدرحسینعلی
شماره صندلی254

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوا
نام خانوادگیزارع
کد ملی1275691501
نام پدردانش
شماره صندلی255

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامافرین
نام خانوادگیعابدی
کد ملی1275762816
نام پدرمیثم
شماره صندلی256

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیمیرزایی
کد ملی1275520121
نام پدررضا
شماره صندلی257

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامصبا
نام خانوادگیپورشمس ابادی
کد ملی1275522742
نام پدرمحمد رضا
شماره صندلی258

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممليكا
نام خانوادگیعتيقه چي
کد ملی1275715281
نام پدرحميد رضا
شماره صندلی259

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژبنا
نام خانوادگیشفیعی
کد ملی1275491235
نام پدرمحسن
شماره صندلی260

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستاره
نام خانوادگیبهداروندی
کد ملی1275694276
نام پدرمحمد
شماره صندلی261

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریناز
نام خانوادگیاکبری
کد ملی5410362470
نام پدرآیت الله
شماره صندلی262

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده دینا
نام خانوادگیبحرینیان
کد ملی1275517803
نام پدرسید حسین
شماره صندلی263

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیسلطانی
کد ملی1275615635
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی264

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفائزه
نام خانوادگیمیرمحمدحسینی اصفهانی
کد ملی1276014031
نام پدرجواد
شماره صندلی265

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنگار
نام خانوادگیناقعی
کد ملی1275641288
نام پدربهزاد
شماره صندلی266

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیاميني
کد ملی1275491219
نام پدرمجتبي
شماره صندلی267

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیاسپنانی
کد ملی1120255351
نام پدرمحسن
شماره صندلی268

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیلدا
نام خانوادگیخداشناس دستجردی
کد ملی1275479162
نام پدرمصطفی
شماره صندلی269

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیناز
نام خانوادگیعبدالوند
کد ملی1275634400
نام پدراحمد
شماره صندلی270

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیسا
نام خانوادگیخورشید
کد ملی1275587399
نام پدرآرش
شماره صندلی271

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگیمحمدقصابی
کد ملی1275485375
نام پدرمحسن
شماره صندلی272

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرمیتا
نام خانوادگیمحممدی
کد ملی1275679099
نام پدرمحمد
شماره صندلی273

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیفروغی اهری
کد ملی1275654525
نام پدرمحمد
شماره صندلی274

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنگین
نام خانوادگیفدائی اردستانی
کد ملی1275557600
نام پدرمحمد
شماره صندلی275

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرومینا
نام خانوادگیرجایی اربابی
کد ملی0441658326
نام پدرحامد
شماره صندلی276

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیدا
نام خانوادگیشمس
کد ملی1275683721
نام پدراصغر
شماره صندلی277

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوا
نام خانوادگیفروتن
کد ملی1275832601
نام پدرداود
شماره صندلی278

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامطنین
نام خانوادگیسودایی
کد ملی1275734683
نام پدرمحسن
شماره صندلی279

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامحانیه
نام خانوادگیجباری سفیددشتی
کد ملی1275521576
نام پدرمرتضی
شماره صندلی280

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرزا
نام خانوادگیاحمدی
کد ملی1275545513
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی281

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآمیتیس
نام خانوادگیلطیفی
کد ملی1275725260
نام پدررضا
شماره صندلی282

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممریم
نام خانوادگیسلیمی مقدم
کد ملی1240131135
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی283

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهليل
نام خانوادگیعزيزان
کد ملی1275641873
نام پدرمهدى
شماره صندلی284

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسحر
نام خانوادگیفلاح پور سیچانی
کد ملی1275549225
نام پدرفردین
شماره صندلی285

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوین
نام خانوادگیافراسیابی
کد ملی1275541836
نام پدرآراسب
شماره صندلی286

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشیرین
نام خانوادگیعسگری
کد ملی1275668629
نام پدرجمال
شماره صندلی287

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممحدثه
نام خانوادگیمصیب
کد ملی1275546730
نام پدربابک
شماره صندلی288

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفرناز
نام خانوادگیطاهری
کد ملی1100728260
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی289

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیحاجیان فر
کد ملی1275712959
نام پدرحسین
شماره صندلی290

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکی
نام خانوادگیچیت ساز
کد ملی1275702491
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی291

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیپژوم
کد ملی1275724219
نام پدرمجتبی
شماره صندلی292

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرشیدا
نام خانوادگیهدایتی
کد ملی1275514121
نام پدرآرش
شماره صندلی293

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعاطفه
نام خانوادگیشاه سنایی
کد ملی1275607004
نام پدرعباسعلی
شماره صندلی294

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرزا
نام خانوادگیشکیبا
کد ملی1275701231
نام پدرمهرداد
شماره صندلی295

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیدولت یار
کد ملی1275654721
نام پدرمحسن
شماره صندلی296

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگیمعمارزاده
کد ملی1275762468
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی297

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدرسا
نام خانوادگیطباطباییان
کد ملی1275737943
نام پدرسعید
شماره صندلی298

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکی
نام خانوادگیقائدی
کد ملی4121199979
نام پدرسروش
شماره صندلی299

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآندیا
نام خانوادگیسیدطراح
کد ملی1275579825
نام پدرمهدی
شماره صندلی300

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآسیه
نام خانوادگینجفی
کد ملی6200146748
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی301

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناماسما
نام خانوادگیفروزنده
کد ملی4611232743
نام پدرعبدلله
شماره صندلی302

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیسا
نام خانوادگیمنصوری
کد ملی2284948626
نام پدرعلی
شماره صندلی303

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنگین
نام خانوادگیداستان نریمان
کد ملی0152029362
نام پدرامیررضا
شماره صندلی304

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیوشا
نام خانوادگیدروگر جهرمی
کد ملی1364800446
نام پدرابوالفضل
شماره صندلی305

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامساغر
نام خانوادگیفتحی
کد ملی1275484913
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی306

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملیکا
نام خانوادگیصفاریان
کد ملی1275649165
نام پدرمحمدحسین
شماره صندلی307

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشادی
نام خانوادگیکلیشادی
کد ملی1275586503
نام پدرعبدالمجید
شماره صندلی308

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدایانا
نام خانوادگیکشاورز عزیزی رفتار
کد ملی1275487149
نام پدرمرتضی
شماره صندلی309

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدینا
نام خانوادگینامور
کد ملی5410358570
نام پدرشهریار
شماره صندلی310

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامحدیثه
نام خانوادگیاکبرپور
کد ملی1275764071
نام پدرمحمد
شماره صندلی311

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیشیخی مبارکه
کد ملی5419212692
نام پدرمهدی
شماره صندلی312

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیشیخی مبارکه
کد ملی5410354931
نام پدرمهدی
شماره صندلی313

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرینا
نام خانوادگیعسگری
کد ملی1275566634
نام پدرمنصور
شماره صندلی314

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشیرین
نام خانوادگیرجایی
کد ملی1275522939
نام پدرمجید
شماره صندلی315

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکی
نام خانوادگیذکری
کد ملی1275661912
نام پدرجلال
شماره صندلی316

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامویانا
نام خانوادگیخسروزاده
کد ملی1275726021
نام پدرحمید
شماره صندلی317

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیعباسی مقدم
کد ملی1275633927
نام پدرمسلم
شماره صندلی318

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیقاسمی
کد ملی1275648940
نام پدرمحمد رضا
شماره صندلی319

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکا
نام خانوادگیکرباسیون
کد ملی1275549608
نام پدرمحمد
شماره صندلی320

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمن
نام خانوادگیفهیم پور
کد ملی1275769004
نام پدرمهدی
شماره صندلی321

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتانای
نام خانوادگیمهران نژاد
کد ملی1275490956
نام پدرامیرسعید
شماره صندلی322

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیآقاجانی
کد ملی1275639011
نام پدرمحسن
شماره صندلی323

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرمیتا
نام خانوادگیباقری
کد ملی1275491502
نام پدرنصرالله
شماره صندلی324

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیلدا
نام خانوادگیترابی
کد ملی1275549764
نام پدرفرهاد
شماره صندلی325

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسوگند
نام خانوادگیقدیری
کد ملی5410358244
نام پدررسول
شماره صندلی326

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآتنا
نام خانوادگیجلالیان
کد ملی1275669948
نام پدرسعید
شماره صندلی327

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیدادخواه تهرانی
کد ملی1275645038
نام پدرمهدی
شماره صندلی328

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتارا
نام خانوادگیشریفی
کد ملی1150318112
نام پدرحسام
شماره صندلی329

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیرحمانی بلداجی
کد ملی1275770452
نام پدروحید
شماره صندلی330

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیرحمانی بلداجی
کد ملی1288304005
نام پدروحید
شماره صندلی331

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامگلنوش
نام خانوادگیخسروانی
کد ملی1275623328
نام پدرآرسام
شماره صندلی332

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنگار
نام خانوادگیخلیلیان
کد ملی1275464122
نام پدرحمید
شماره صندلی333

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنادیا
نام خانوادگیصادقی
کد ملی1275767389
نام پدرابراهیم
شماره صندلی334

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیقاضی زاده ماهانی
کد ملی1275728431
نام پدرمجید
شماره صندلی335

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش سادات
نام خانوادگیحسینی
کد ملی1275630235
نام پدرسیدمحمد
شماره صندلی336

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدنا
نام خانوادگیمومنی
کد ملی1275751024
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی337

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده هلیا
نام خانوادگیمنتظری
کد ملی1275585922
نام پدرسید کمال
شماره صندلی338

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعسل
نام خانوادگیباطنی
کد ملی1275645070
نام پدرغلام حسین باطنی
شماره صندلی339

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعسل
نام خانوادگیباطنی
کد ملی1280958634
نام پدرغلام حسین باطنی
شماره صندلی340

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیعزیزی
کد ملی1275771556
نام پدرغلامرضا عزیزی
شماره صندلی341

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهنوش
نام خانوادگیبنائی
کد ملی0910330395
نام پدرابوالفضل
شماره صندلی342

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامصبا
نام خانوادگیسلمانی فرد اردستانی
کد ملی1275491995
نام پدرمحمد تقی
شماره صندلی343

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامصبا
نام خانوادگیسلمانی فرد اردستانی
کد ملی1189340089
نام پدرمحمد تقی
شماره صندلی344

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیهاشم پور
کد ملی1275733839
نام پدرحمید
شماره صندلی345

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیهاشم پور
کد ملی1275733840
نام پدرحمید
شماره صندلی346

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنرجس
نام خانوادگیمظاهری
کد ملی1275513255
نام پدرسعید
شماره صندلی347

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآترینا
نام خانوادگیقاسمی اوریمی
کد ملی2150957484
نام پدرحسین
شماره صندلی348

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیانا
نام خانوادگیمهرانپور
کد ملی1275612083
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی349

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامbhfgh
نام خانوادگیfhfgh
کد ملی4875545788
نام پدرfhfgh
شماره صندلی350

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممحمدصدرا
نام خانوادگیزمانی دهاقانی
کد ملی5120115772
نام پدرمجید
شماره صندلی351

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهوچهر
نام خانوادگیفرج زاده خانه سر
کد ملی1275617190
نام پدرمحمد علی
شماره صندلی352

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیهادی
کد ملی1275526187
نام پدرغلامرضا
شماره صندلی353

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیمشهدیان
کد ملی1275577121
نام پدربهروز
شماره صندلی354

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممرضیه
نام خانوادگیمانیان
کد ملی1275766234
نام پدرمهدی
شماره صندلی355

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیمبینی
کد ملی4611230740
نام پدرمهدی
شماره صندلی356

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگینعیمی
کد ملی1275521479
نام پدرپژمان
شماره صندلی357

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارا
نام خانوادگیامینی
کد ملی1275695442
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی358

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگیبی ریا
کد ملی1275546013
نام پدررسول
شماره صندلی359

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمین زهرا
نام خانوادگیکرمان پور
کد ملی1275765424
نام پدراحمد
شماره صندلی360

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملینا
نام خانوادگیترکان
کد ملی1275526853
نام پدرمحمد
شماره صندلی361

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهما
نام خانوادگیزائرین
کد ملی1275698794
نام پدررسول
شماره صندلی362

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیا
نام خانوادگیعرفانی مقدم
کد ملی1275492037
نام پدرمیثم
شماره صندلی363

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشقایق
نام خانوادگیریحانیان
کد ملی1275547869
نام پدراحمدعلی ریحانیان
شماره صندلی364

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیسعدوندی
کد ملی0152003401
نام پدرمهدی
شماره صندلی365

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشمیم
نام خانوادگیتدین
کد ملی1275586635
نام پدرمحمد علی
شماره صندلی366

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدیانا
نام خانوادگیعابدی
کد ملی1275784631
نام پدرمحمدهادی
شماره صندلی367

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیصدری ارحامی
کد ملی2284938981
نام پدرعلی
شماره صندلی368

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملیکا
نام خانوادگیاسدی
کد ملی1275516831
نام پدرفرشاد
شماره صندلی369

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازیلا
نام خانوادگیباقری
کد ملی1275588514
نام پدررسول
شماره صندلی370

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمن
نام خانوادگیفهیم پور
کد ملی348735
نام پدرمهدی
شماره صندلی371

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدیانا
نام خانوادگیدهقانی
کد ملی1275637167
نام پدرسعید
شماره صندلی372

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرزا
نام خانوادگیامین الرعایا
کد ملی1275733050
نام پدرمحمد
شماره صندلی373

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآتوسا
نام خانوادگیمحسن
کد ملی4611196178
نام پدرهادی
شماره صندلی374

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیمیا
نام خانوادگیسرمدی
کد ملی1275509924
نام پدرعلی
شماره صندلی375

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرومینا
نام خانوادگیامینی
کد ملی1130828247
نام پدراصغر
شماره صندلی376

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیعسگری
کد ملی1275764673
نام پدرسعید
شماره صندلی377

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامژینا
نام خانوادگییوسفی
کد ملی1275549950
نام پدرقاسم یوسفی
شماره صندلی378

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملیکا
نام خانوادگیسوندرومی
کد ملی1275682456
نام پدرعلی
شماره صندلی379

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممحدثه
نام خانوادگییزدانی
کد ملی1100737235
نام پدرسعید
شماره صندلی380

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزینب
نام خانوادگیعلیزاده
کد ملی1275560008
نام پدرمنصور
شماره صندلی381

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیآقایی
کد ملی5100374055
نام پدرعلی
شماره صندلی382

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیصدری ارحامی
کد ملی1288357214
نام پدرعلی
شماره صندلی383

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیمحمد شریفی
کد ملی1275774350
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی384

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثمین
نام خانوادگیمروی
کد ملی1275646883
نام پدرمهدی
شماره صندلی385

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامموژان
نام خانوادگیاسدی
کد ملی1275462626
نام پدرمصطفی
شماره صندلی386

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرایا
نام خانوادگیاشرفی
کد ملی1275486827
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی387

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعاطفه
نام خانوادگیرفعتی
کد ملی1275732224
نام پدرهمایون
شماره صندلی388

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممحدثه سادات
نام خانوادگیحسینی
کد ملی1275637582
نام پدرسید مهدی
شماره صندلی389

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپردیس
نام خانوادگیراطبی
کد ملی1275724469
نام پدرعبدالسبحان
شماره صندلی390

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزینب
نام خانوادگیزبان دان
کد ملی1130832864
نام پدررضا
شماره صندلی391

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسحر
نام خانوادگیدلاور اصفهان
کد ملی1275514601
نام پدرعلی
شماره صندلی392

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیسا
نام خانوادگیپیله ور
کد ملی1275589898
نام پدرشهنام
شماره صندلی393

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگیبرخورداری
کد ملی1275591851
نام پدرفردین
شماره صندلی394

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین
نام خانوادگیاحمدی
کد ملی1275596991
نام پدرمسعود
شماره صندلی395

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملیکا
نام خانوادگیاسماعیلی
کد ملی1275517978
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی396

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمین
نام خانوادگیکاظمی
کد ملی1275513786
نام پدرمحسن
شماره صندلی397

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامب
نام خانوادگیقاهری
کد ملی1275617638
نام پدرعلی
شماره صندلی398

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروشا
نام خانوادگیآرین نمازی
کد ملی1275768059
نام پدرعلی
شماره صندلی399

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتانای
نام خانوادگیمهران نژاد
کد ملی-1275490956
نام پدرامیرسعید
شماره صندلی400

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنگین
نام خانوادگیابوطالبی
کد ملی1275507891
نام پدررسول
شماره صندلی401

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیامینی فرد
کد ملی1275679730
نام پدرجلال
شماره صندلی402

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممرضیه
نام خانوادگیاحمدیان
کد ملی1275674461
نام پدرمحسن
شماره صندلی403

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامراضیه
نام خانوادگیاحمدیان
کد ملی1275674445
نام پدرمحسن
شماره صندلی404

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیمقاره عابد
کد ملی1275683053
نام پدرامیر حسین
شماره صندلی405

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیصادقیان
کد ملی1275635806
نام پدرمنصور
شماره صندلی406

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیلین
نام خانوادگیفراهانی فر
کد ملی1275588591
نام پدرمرتضی
شماره صندلی407

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیمشکات روحانی
کد ملی1275512275
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی408

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیروانا
نام خانوادگینیکوبیان
کد ملی1275674658
نام پدرامیر
شماره صندلی409

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیداودی
کد ملی1275522041
نام پدرنبی الله
شماره صندلی410

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامساینا
نام خانوادگیجاوری
کد ملی1275744397
نام پدرمحسن
شماره صندلی411

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکا سادات
نام خانوادگیحسین زاده حجازی
کد ملی1275775802
نام پدرسید محمدرضا حسین زاده حجازی
شماره صندلی412

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناماتنا
نام خانوادگینصری
کد ملی1275625398
نام پدرعلی
شماره صندلی413

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملیکا
نام خانوادگیزارعی خیر آبادی
کد ملی1275730817
نام پدرگشتاسب
شماره صندلی414

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیصادقی هفشجانی
کد ملی1275618901
نام پدرمحمد
شماره صندلی415

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهانا
نام خانوادگیحبیب زاده
کد ملی1754533612
نام پدرمحسن
شماره صندلی416

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالهام
نام خانوادگینجاری
کد ملی1080896041
نام پدراسماعیل
شماره صندلی417

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشاینا
نام خانوادگیقائدی
کد ملی1275726993
نام پدرغلامرضا
شماره صندلی418

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیجان نثاری
کد ملی1275658792
نام پدراصغر
شماره صندلی419

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشهرزاد
نام خانوادگیدری
کد ملی1275776485
نام پدرجلیل
شماره صندلی420

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیهادی پور
کد ملی1275581854
نام پدرمهدی
شماره صندلی421

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامورژینا
نام خانوادگیکاظمیان
کد ملی1275774717
نام پدروحید
شماره صندلی422

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیجمالی گله
کد ملی1275647952
نام پدرمحمد
شماره صندلی423

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمن
نام خانوادگیمهدی نیا
کد ملی1275680410
نام پدرفیروز
شماره صندلی424

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیقاسمی دهنوی
کد ملی1275524125
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی425

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا سادات
نام خانوادگینوریان
کد ملی1080905595
نام پدرسید مهدی
شماره صندلی426

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیا سادات
نام خانوادگیارشی
کد ملی1275690024
نام پدرسید مجتبی
شماره صندلی427

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامویانا
نام خانوادگیرضایی
کد ملی1275757529
نام پدرتورج
شماره صندلی428

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسنا السادات
نام خانوادگیمیرعنایت
کد ملی1130843211
نام پدرسید ابولفضل
شماره صندلی429

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممانا
نام خانوادگیفروتن فر
کد ملی1275626564
نام پدرفرهاد
شماره صندلی430

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآلاء
نام خانوادگیادیبی
کد ملی1160611671
نام پدرافشین
شماره صندلی431

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا
نام خانوادگیعصارزاده
کد ملی1275657621
نام پدرمهدی
شماره صندلی432

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعسل
نام خانوادگیعبدی
کد ملی1275720188
نام پدرجعفر
شماره صندلی433

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناماترین
نام خانوادگیترکی
کد ملی0152123431
نام پدرمهیار
شماره صندلی434

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنرگس
نام خانوادگیحق شناس
کد ملی1275714072
نام پدرمحسن
شماره صندلی435

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیا
نام خانوادگیامین الرعایا ئی
کد ملی1275695221
نام پدرمهران
شماره صندلی436

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعسل
نام خانوادگیاصفهانی
کد ملی1275504787
نام پدرمحمد
شماره صندلی437

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیملکی
کد ملی1275721567
نام پدرروح الله
شماره صندلی438

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامایلین
نام خانوادگیبستگانی
کد ملی1275900585
نام پدرمحمد رضا
شماره صندلی439

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیحسین پور
کد ملی1275758630
نام پدرمحمد
شماره صندلی440

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسایدا
نام خانوادگیشکوهی
کد ملی1275642926
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی441

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنگار
نام خانوادگینامور
کد ملی1745738738
نام پدرمسعود
شماره صندلی442

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیلدا
نام خانوادگیمحسنی
کد ملی1275544126
نام پدرمحمد مهدی
شماره صندلی443

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا
نام خانوادگیایران نژاد نجف آبادی
کد ملی1080897488
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی444

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیعزیزی
کد ملی1080918493
نام پدرمصطفی
شماره صندلی445

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیایش
نام خانوادگیخدایی
کد ملی1275484417
نام پدرجواد
شماره صندلی446

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیمنتصری
کد ملی1210268175
نام پدرمحمد
شماره صندلی447

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیعطار آستانه
کد ملی1275589391
نام پدرمحمد
شماره صندلی448

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامطناز
نام خانوادگیزهرایی
کد ملی1275717764
نام پدررضا
شماره صندلی449

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژینا
نام خانوادگیآقائی اصفهانی
کد ملی1275749062
نام پدرمحمد حسین
شماره صندلی450

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگینصری
کد ملی1275710093
نام پدرحبیب اله
شماره صندلی451

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآناهیتا
نام خانوادگیحیدرپور
کد ملی6220048954
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی452

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیعباسی
کد ملی1275533124
نام پدرمجید
شماره صندلی453

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا
نام خانوادگینیکخواه فرد
کد ملی1275745652
نام پدرسعید
شماره صندلی454

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگینورمحمدی
کد ملی1275566200
نام پدرابوالقاسم
شماره صندلی455

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهسا سادات
نام خانوادگیعبدالهی
کد ملی1160596311
نام پدرسید احمد
شماره صندلی456

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامویانا
نام خانوادگیزمانی زاد
کد ملی1275623867
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی457

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیطرقی دستجردی
کد ملی1275718139
نام پدرسعید
شماره صندلی458

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیحقیقت نما
کد ملی1275696333
نام پدرعلی
شماره صندلی459

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآلا
نام خانوادگیکمالی
کد ملی1275598919
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی460

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیترابی زیارتگاهی
کد ملی1275623646
نام پدرمهرداد
شماره صندلی461

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمن
نام خانوادگیبرقیکار
کد ملی1275593623
نام پدرعلی
شماره صندلی462

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکتایون
نام خانوادگیسپهرجو
کد ملی1275491359
نام پدرمهدی
شماره صندلی463

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیشعبانی پوده
کد ملی1275536964
نام پدراحمد رضا
شماره صندلی464

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریناز
نام خانوادگینوری کوهانی
کد ملی1275715370
نام پدرحمید
شماره صندلی465

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیباقرزاده جوزدانی
کد ملی1275673961
نام پدرمحسن
شماره صندلی466

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملینا
نام خانوادگیصدری
کد ملی1275606504
نام پدرامیرحسین
شماره صندلی467

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپارمیدا
نام خانوادگیامینی زاده
کد ملی1745639527
نام پدرسیامک
شماره صندلی468

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیسان
نام خانوادگیپروری
کد ملی1275585949
نام پدرحسین
شماره صندلی469

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیسان
نام خانوادگیپروری
کد ملی1275585954
نام پدرحسین
شماره صندلی470

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش سادات
نام خانوادگیحسینی
کد ملی1275536662
نام پدرسیدمجید
شماره صندلی471

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیطادی بنی
کد ملی1275666809
نام پدرمهدی
شماره صندلی472

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشادی
نام خانوادگیجمشیدی
کد ملی1275566243
نام پدرعلی بخش
شماره صندلی473

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیغلامی
کد ملی1275763898
نام پدرمحسن
شماره صندلی474

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین فاطمه
نام خانوادگیاسدی
کد ملی0201504979
نام پدرسعید
شماره صندلی475

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسوگند
نام خانوادگیکهزادی
کد ملی0201397749
نام پدرحسن
شماره صندلی476

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهانا
نام خانوادگیاشراقی
کد ملی1275753299
نام پدرعلی
شماره صندلی477

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرگل
نام خانوادگیکمالی
کد ملی1275702521
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی478

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیمجیدی خوزانی
کد ملی1275721702
نام پدرحسین
شماره صندلی479

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمین
نام خانوادگیبمانی
کد ملی1275587461
نام پدرشهرام
شماره صندلی480

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآترینا
نام خانوادگیروزبهانی
کد ملی1275742807
نام پدرمحسن
شماره صندلی481

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامساینا
نام خانوادگیشیرمحمدی
کد ملی1275630650
نام پدرمحمد
شماره صندلی482

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیفیض محمدی
کد ملی1275545645
نام پدرمیلاد
شماره صندلی483

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیه
نام خانوادگییزدلی صاحب آبادی
کد ملی1275663958
نام پدرامیر
شماره صندلی484

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیهوشمند
کد ملی1275551734
نام پدرشاهرخ
شماره صندلی485

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیپرندی دارانی
کد ملی1275634176
نام پدرعلی
شماره صندلی486

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیلین
نام خانوادگیصافی اصفهانی
کد ملی1275740936
نام پدرحمید رضا
شماره صندلی487

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشیدا سادات
نام خانوادگیحسینی
کد ملی1275589286
نام پدرسید محمد امین
شماره صندلی488

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریناز
نام خانوادگیعدیلی نسب
کد ملی1275594298
نام پدرشهرام
شماره صندلی489

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیفتحی
کد ملی5410367103
نام پدربهنام
شماره صندلی490

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپارمیس
نام خانوادگیمجیدی
کد ملی1275705871
نام پدرمحسن
شماره صندلی491

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیشفیعیه
کد ملی1275608817
نام پدرشهرام
شماره صندلی492

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهناز
نام خانوادگیقاسمی حیدری
کد ملی1275517064
نام پدرمحمدحسین
شماره صندلی493

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرتمیس
نام خانوادگیآریان
کد ملی1745683151
نام پدرآرش آریان
شماره صندلی494

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیعلی عسگریان زازرانی
کد ملی1100751130
نام پدرمهدی
شماره صندلی495

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهسا سادات
نام خانوادگیحسینی
کد ملی1275564003
نام پدرسید علی
شماره صندلی496

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهرآنا
نام خانوادگیامینی
کد ملی1275731759
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی497

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیمانیان
کد ملی1275559956
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی498

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیمانیان
کد ملی1875559956
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی499

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیوشا سادات
نام خانوادگیصادقی
کد ملی1275698255
نام پدرسید نصرت الدین
شماره صندلی500

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش سادات
نام خانوادگیشیردلی
کد ملی1275718108
نام پدرمحمد حسین
شماره صندلی501

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدرسا
نام خانوادگیریسمانکارزاده
کد ملی1275520855
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی502

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهشید
نام خانوادگییزدی
کد ملی1275711561
نام پدرمحسن
شماره صندلی503

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین
نام خانوادگیاکبری
کد ملی1275496891
نام پدرمحمد حسین
شماره صندلی504

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیسلیمانی
کد ملی1275697781
نام پدرعلی
شماره صندلی505

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا
نام خانوادگیعلیزاده
کد ملی0201385074
نام پدرحسن
شماره صندلی506

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملیسا سادات
نام خانوادگیصفوی
کد ملی1275640583
نام پدرسید محمد
شماره صندلی507

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیجهانگیری
کد ملی6210085334
نام پدرعلی
شماره صندلی508

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپانته آ
نام خانوادگیمحمدی
کد ملی4611193081
نام پدرعلی
شماره صندلی509

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژینا
نام خانوادگیسلیمی بنی
کد ملی1275700950
نام پدریاسر
شماره صندلی510

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرمیتا
نام خانوادگیخلیلی مقدم
کد ملی4660831345
نام پدرروح الله
شماره صندلی511

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشقایق
نام خانوادگیسلطانپور
کد ملی1275548768
نام پدرپیمان
شماره صندلی512

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیدا
نام خانوادگیتوکلی
کد ملی1275515843
نام پدرعلی
شماره صندلی513

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیوحیدی
کد ملی1275610269
نام پدرپیمان
شماره صندلی514

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیبهره مند
کد ملی1275659004
نام پدراکبر
شماره صندلی515

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپارمیس
نام خانوادگیذوالاکتاف زاده
کد ملی1275518095
نام پدرمحمد رضا
شماره صندلی516

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپارمیس
نام خانوادگیذوالاکتاف زاده
کد ملی1275518093
نام پدرمحمد رضا
شماره صندلی517

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیزمانی
کد ملی1275501011
نام پدرحمید
شماره صندلی518

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممانیا
نام خانوادگیبازیار
کد ملی1275586384
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی519

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمن
نام خانوادگیکاظمی
کد ملی1275486002
نام پدررسول
شماره صندلی520

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمن
نام خانوادگیعرب
کد ملی1275707106
نام پدرامیر
شماره صندلی521

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیناز
نام خانوادگیآقایی
کد ملی1275749771
نام پدرپویان
شماره صندلی522

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثمین
نام خانوادگیرهنما
کد ملی1100797823
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی523

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامریحانه
نام خانوادگیامید
کد ملی1275513689
نام پدرسیامک
شماره صندلی524

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناماتاناز
نام خانوادگیصالحی
کد ملی1275544150
نام پدرمحسن
شماره صندلی525

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدرسا
نام خانوادگیکریمیان
کد ملی1275765300
نام پدربهنام
شماره صندلی526

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیپورباطنی
کد ملی1275520863
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی527

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیمانیان
کد ملی1275559964
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی528

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامماریا
نام خانوادگیکاظمی
کد ملی1275439896
نام پدرارش
شماره صندلی529

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیکریمی
کد ملی1275743021
نام پدرمهدی
شماره صندلی530

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیآزمون
کد ملی1275588387
نام پدراحمد
شماره صندلی531

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممحدثه
نام خانوادگیباقری
کد ملی1275496237
نام پدراصغر
شماره صندلی532

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیرضایی چرمهینی
کد ملی6200145016
نام پدرحجت الله
شماره صندلی533

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیابراهیم زاده
کد ملی1275678130
نام پدرمصطفی
شماره صندلی534

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرام
نام خانوادگیسرخاب بختیاروندی
کد ملی1275544827
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی535

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیدا
نام خانوادگیقاسمی دهنوی
کد ملی1275522785
نام پدرعبدالرضا
شماره صندلی536

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنرگس
نام خانوادگیابراهیمیان
کد ملی1275511112
نام پدررسول
شماره صندلی537

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرونیا
نام خانوادگیامیدی
کد ملی1275611605
نام پدرمحمد نصیر
شماره صندلی538

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیکمالی
کد ملی1275674224
نام پدرحجت
شماره صندلی539

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشیدا
نام خانوادگیوفادار
کد ملی1275749208
نام پدرابراهیم
شماره صندلی540

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملیکا
نام خانوادگیسعیدی زاده اصفهانی
کد ملی1275509428
نام پدرمحمد
شماره صندلی541

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهدیس سادات
نام خانوادگیمیرعلائی
کد ملی1275492835
نام پدرسید مهدی
شماره صندلی542

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسوگل
نام خانوادگیشفیق
کد ملی1275758861
نام پدرمهرداد
شماره صندلی543

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشکوفه
نام خانوادگیحاجی علیزاده
کد ملی1275744591
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی544

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیحسین پور
کد ملی1275758639
نام پدرمحمد
شماره صندلی545

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی سادات
نام خانوادگیموسوی پور
کد ملی5410353714
نام پدرسید محسن
شماره صندلی546

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامژینا
نام خانوادگیعمرانی
کد ملی1275676091
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی547

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارا
نام خانوادگیایرجی آسیابادی
کد ملی1275707051
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی548

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنرگس
نام خانوادگینژادرضا
کد ملی1275731481
نام پدراکبر
شماره صندلی549

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیبنیادیان
کد ملی4611205523
نام پدرمجتبی
شماره صندلی550

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرومینا
نام خانوادگیشهابی
کد ملی1275643906
نام پدرشهاب
شماره صندلی551

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیگانه
نام خانوادگیحسامی نژاد
کد ملی1275658741
نام پدرحیدر علی
شماره صندلی552

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیان
نام خانوادگیتاج گردون
کد ملی1275659934
نام پدرمصطفی
شماره صندلی553

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممایسا
نام خانوادگیخسروی
کد ملی1275620191
نام پدرسینا خسروی
شماره صندلی554

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیبنیادیان
کد ملی4611205525
نام پدرمجتبی
شماره صندلی555

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپانته آ
نام خانوادگیدقیقی
کد ملی1275615287
نام پدرارش
شماره صندلی556

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگیمنصوری
کد ملی1275547362
نام پدراصغر
شماره صندلی557

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملیکا
نام خانوادگیمهرافزون
کد ملی1275620582
نام پدرحسین
شماره صندلی558

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنرگس
نام خانوادگیجعفری
کد ملی1080879846
نام پدرحسن
شماره صندلی559

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیبابایی
کد ملی1275694233
نام پدرشهرام
شماره صندلی560

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامایدا
نام خانوادگیصادقی
کد ملی1275748740
نام پدرروح الله
شماره صندلی561

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممریم
نام خانوادگیخامسی پور
کد ملی1275609767
نام پدراکبر
شماره صندلی562

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیگانه
نام خانوادگیترکان
کد ملی1275614231
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی563

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین
نام خانوادگیسهرابی
کد ملی1275719120
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی564

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریسان
نام خانوادگییزدانی کچوئی
کد ملی1275516566
نام پدرعباسعلی
شماره صندلی565

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیحافظی
کد ملی1275465846
نام پدرشهرام
شماره صندلی566

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیکاید
کد ملی1745955232
نام پدررضا
شماره صندلی567

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملینا
نام خانوادگیصفرزاده
کد ملی6200145253
نام پدریوسف
شماره صندلی568

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهراسا
نام خانوادگیهمدانیان
کد ملی1130831442
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی569

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیاستادی
کد ملی1275685862
نام پدرحمید رضا
شماره صندلی570

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیسا
نام خانوادگیصنعتی زاده
کد ملی1275664512
نام پدرحسین
شماره صندلی571

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده سوگند
نام خانوادگیپاک نژاد
کد ملی441688586
نام پدرسید فرزام
شماره صندلی572

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیطاهری
کد ملی1275613659
نام پدررسول
شماره صندلی573

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیمحمودپور
کد ملی1275682901
نام پدرجمال
شماره صندلی574

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیسلطانی آفارانی
کد ملی1275583547
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی575

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیقادری
کد ملی4611254161
نام پدرمسعود
شماره صندلی576

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیلدا
نام خانوادگیمعتمد راد
کد ملی1275517102
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی577

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیصراف
کد ملی1275761216
نام پدرکامران
شماره صندلی578

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهانیه
نام خانوادگیموذنی
کد ملی1275709958
نام پدرحسین
شماره صندلی579

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکا
نام خانوادگیحمیدیا
کد ملی1275774911
نام پدرفضل الله
شماره صندلی580

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدینا
نام خانوادگیرجبی
کد ملی1275706290
نام پدرمهدی
شماره صندلی581

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیسید بنکدار
کد ملی1275484328
نام پدرمحمد
شماره صندلی582

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسوگند
نام خانوادگیمیرزائی
کد ملی1150322561
نام پدرعلی اکبر
شماره صندلی583

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامصبا
نام خانوادگیکریم
کد ملی1275659127
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی584

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهاناسادات
نام خانوادگیکوچک کوثری
کد ملی1275749658
نام پدرسیدمهدی
شماره صندلی585

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهانیه
نام خانوادگیمظاهری
کد ملی0152003991
نام پدرمحمد
شماره صندلی586

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآتنا سادات
نام خانوادگیموسوی
کد ملی1275461700
نام پدرسید جعفر
شماره صندلی587

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترنم
نام خانوادگیقاسمی
کد ملی1275715141
نام پدرمجید
شماره صندلی588

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیصالحی
کد ملی1275664717
نام پدربابک
شماره صندلی589

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیناز
نام خانوادگیشاه آبادی
کد ملی1275528139
نام پدرمحمد جواد
شماره صندلی590

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشقایق
نام خانوادگیالماسی
کد ملی1275649726
نام پدرمحمد
شماره صندلی591

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیزمانی
کد ملی1275743137
نام پدرروح الله
شماره صندلی592

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیزین العابدیان
کد ملی1275653863
نام پدررضا
شماره صندلی593

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیهنرمندی
کد ملی1275670075
نام پدرناصر
شماره صندلی594

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرامیلا
نام خانوادگیباطنی
کد ملی1275705618
نام پدرفرهاد
شماره صندلی595

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیایش
نام خانوادگیبابایی
کد ملی1100755871
نام پدرمحسن
شماره صندلی596

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیان
نام خانوادگیقربان خانی
کد ملی1275549063
نام پدرمهدی
شماره صندلی597

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمین
نام خانوادگیبهاروند
کد ملی1275585884
نام پدرحسن
شماره صندلی598

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیپوری
کد ملی1275763782
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی599

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیسلیمانی
کد ملی1275738354
نام پدرپرویز
شماره صندلی600

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین فاطمه
نام خانوادگیترکی
کد ملی1275750214
نام پدرکامران
شماره صندلی601

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهرسا سادات
نام خانوادگیهاشمی
کد ملی1275583032
نام پدرسید محسن هاشمی
شماره صندلی602

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستاره
نام خانوادگیسلیمانی
کد ملی5100357517
نام پدرسید مهدی
شماره صندلی603

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهدیس
نام خانوادگیصالحی
کد ملی1275594786
نام پدرمجید
شماره صندلی604

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالناز
نام خانوادگیقاسمی زفره
کد ملی1100745521
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی605

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیاکبری
کد ملی1130865347
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی606

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیمیرحسینی
کد ملی1275615554
نام پدرعلی محمد
شماره صندلی607

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیصادقی
کد ملی1275682431
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی608

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآریسا
نام خانوادگی لطفی زاده
کد ملی4490790147
نام پدرهادی
شماره صندلی609

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیزارعی
کد ملی1275549098
نام پدرمحمود
شماره صندلی610

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین فاطمه
نام خانوادگیصالحی
کد ملی1275762654
نام پدراسکندر
شماره صندلی611

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدرسا
نام خانوادگیکریمیان سیچانی
کد ملی1290454078
نام پدربهنام
شماره صندلی612

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفریماه
نام خانوادگیفهامی
کد ملی1275596428
نام پدرداریوش
شماره صندلی613

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیمردادی
کد ملی1275484581
نام پدرمهدی
شماره صندلی614

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیعلویان
کد ملی1275733743
نام پدرشهروز
شماره صندلی615

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیآقالر
کد ملی1275589006
نام پدرمحمد
شماره صندلی616

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیسنا
نام خانوادگیفرهادی
کد ملی1275631894
نام پدریعقوب
شماره صندلی617

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیا
نام خانوادگیاسفندیاری
کد ملی1275600859
نام پدرقاسم
شماره صندلی618

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیبهره مند
کد ملی1275659002
نام پدراکبر
شماره صندلی619

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنرگس
نام خانوادگیخلیلی
کد ملی1160610681
نام پدربهمن
شماره صندلی620

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیا
نام خانوادگیزمانی
کد ملی1275506453
نام پدرمنصور
شماره صندلی621

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمین
نام خانوادگیوطن خواه
کد ملی1275703909
نام پدرحسین
شماره صندلی622

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیمردانی
کد ملی1275507001
نام پدرمحمد
شماره صندلی623

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتارا
نام خانوادگیکیانی
کد ملی1275636926
نام پدرعلی
شماره صندلی624

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارا
نام خانوادگینورمند
کد ملی1275518656
نام پدرمهدی
شماره صندلی625

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیمیا
نام خانوادگیمحسنی
کد ملی1275626416
نام پدرمحمدرضامحسنی
شماره صندلی626

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهدیس
نام خانوادگیکریمی
کد ملی1275593240
نام پدرمیثم
شماره صندلی627

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیمتقی
کد ملی1275562566
نام پدرعباس
شماره صندلی628

اطلاعات تماس

دبیرستان متوسطه غیرانتفاعی دوره دوم دخترانه اسوه
آدرس:
اصفهان – خیابان توحید – خیابان شهید قندی (مهرداد) – کوچه باغ گردو
http://osveh2.eosve.com

شماره تماس:

03131330981

03131323861

ایمیل: osveh.1390@yahoo.com

معرفی دبیرستان دخترانه اسوه(دوره دوم)

دبیرستان متوسطه دوره دوم غیردولتی دخترانه اسوه با در اختیار داشتن فضای آموزشی مناسب، امکانات و تجهیزات کافی در زمینه های گوناگون آموزشی، پرورشی و پژوهشی، آمادگی خود را در جهت خدمت به دختران مستعد و پرتلاش اعلام می نماید.
این مجموعه در دومین سال تحصیلی خود، افتخار دارد ادعا نماید در زمینه آموزش مجازی، با استفاده از سامانه آموزشی مدرن و ایجاد ارتباط دو سویه صوتی و تصویری، موفق عمل نموده است.
همچنین وجود سالن اجتماعات، نمازخانه و آزمایشگاه در تمامی رشته‌های زیست شناسی، فیزیک، شیمی و زمین شناسی دارای وسایل ، مواد و امکانات کافی می‌باشد.

لینک های مفید

سامانه LMS دبیرستان اُسوه

https://lms2.eosve.ir/login/index.php

آپارات دبیرستان متوسطه دوم دخترانه اُسوه

https://www.aparat.com/osveh2.eosve.com

سایت همگام اداره آموزش و پرورش

http://hamgam.medu.ir/portal/home.php

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

http://www.roshdmag.ir

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

https://isf03-isf.medu.ir/fa

سازمان سنجش آموزش کشور

http://www.sanjesh.org